Redaktion - Linedance Portalen - Annoncering - Privatlivspolitik - Danseforslag - Klager - Fejlmelding

Socialt nyhedsmedie for Danmarks Linedancere
Linedance
Portalen
 

 
HOVEDMENU
Redaktionen
Om Portalen
Annoncering
Privatlivspolitik
Danseforslag
Klager
Fejlmelding
 
Links
 
Blokerede IP adresser:
Id fladende Alfabetisk
 
 
 
 

 
 
 
Privatlivspolitik
Din datasikkerhed er vigtig for os.

For at sikre, at du er informeret om hvordan Linedance-Portalen anvender dine personlige data, har jeg udarbejdet en politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse er gældende fra 1. oktober 2023.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante for at hjemmeside systemet virker efter hensigten, som er at bringe nyheder, præsentere foreninger og tilbyde internet kommunikation mellem brugerne på Linedance Portalen. Vi er dog nødt til at kende email adresse og ip adresse som indsamles automatisk. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Linedance-Portalen er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Sven Holt Nielsen
Adresse: Favrbyvej 64, 4654 Faxe Ladeplads
Telefonnr.: 21764204
Mail: mail@holt2.dk
Website: linedanceportalen.dk

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Brugeroplysninger:
- Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører:
- Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse. Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Kan være CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
2
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
· DGI, f.eks. oplysninger om kursusdeltagelse
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
· At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
· Behandling efter lovkrav
· Behandling med samtykke
Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
· Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse
og opfølgning
· Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
· Levering af varer og ydelser du har bestilt
· Administration af din relation til os
2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse og instruktører:
· Håndtering af bestyrelsens og instruktørernes hverv og pligter i foreningen
· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
· Opfyldelse af lovkrav
· Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
· Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af
berettigede (legitime) interesser som:
· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder
i forhold til generalforsamling
· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
m.v.
· Udarbejde holdlister samt deltagelse i aktiviteter og sociale arrangementer
· Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller
situation i foreningen
· Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til
DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i
forbindelse med aktiviteten
3
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
· Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
oplysninger om forældrene
· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde
er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet
ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke,
indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører i
relevant omfang til DGI, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer og ulønnede bestyrelsesmedlemmer og instruktører:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af
foreningen
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og instruktører til
statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
4
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 
Antal aktive sessioner: 1